Kontakt

(32) 388 88 88

Finanse i Księgowość

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Streamsoft / Streamsoft PRO / Moduły / Finanse i Księgowość

Przeznaczenie modułu

Moduł Finanse i Księgowość wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Aplikacja jest zgodna z ustawą o rachunkowości, dzięki projektowi wykonanemu przez polskich analityków, programistów i konsultantów z dziedziny rachunkowości oraz prawa gospodarczego.

W systemie Streamsoft PRO dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca
przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Wśród zestawień dostępnych w module Finanse i Księgowość do systemu e-Deklaracje można wysyłać VAT-7 oraz VAT- UE.

Zalety modułu:

  • Duża elastyczność modułu wynikająca z możliwości budowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w postaci wielopoziomowej i wielowymiarowej struktury drzewiastej.
  • Prostota obsługi programu zapewniona przez wygodny interfejs użytkownika. Wykonywanie operacji możliwe jest na kilka sposobów, w zależności od indywidualnych upodobań. Wygląd programu, okna, kolejność i wielkość kolumn, sposoby sortowania, filtrowania, itp. są zapamiętywane dla każdego użytkownika niezależnie.
  • Spójność struktury danych, wynikająca z zastosowania procedur kontrolujących kompletność transakcji.
  • Wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych opcji oraz zasobów.
  • Łatwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprzez prostą modyfikację standardowych ustawień systemu, np. wzorców dekretacji dokumentów, formularzy, itd.
  • Moduł jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft PRO.


 

Podstawowa funkcjonalność:

Plan kont
Długość syntetyki i analityki może być dowolna dla każdego konta. Analityka kont może być oparta o słowniki wynikające ze struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa, takie jak: kasy, banki, magazyny, katalog kontrahentów, stawki podatku VAT oraz słowniki definiowane dla potrzeb indywidualnych.

Operacje księgowe
Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozdzielnik kosztów, przeksięgowania pomiędzy zespołem „4”i „5”, rozbudowany system generowania not odsetkowych, automatyczne obliczanie różnic kursowych.

Wzorce dekretacji dokumentów
Wszystkie dokumenty wprowadzane do systemu są dekretowane na właściwe konta, według definiowanych wzorców dekretów. Zadekretowane dane, do momentu ich zatwierdzenia, mogą być w dowolny sposób modyfikowane.

Walutowość
Możliwość prowadzenia rozliczeń wielowalutowych na dowolnym koncie, wraz z automatycznym obliczaniem różnic kursowych.

Zestawienia, raporty, deklaracje
Łatwość uzyskiwania wszelkich informacji, dzięki rozbudowanej opcji zestawień, pozwalających na tworzenie raportów, według różnych kryteriów, uwzględniających dowolne sposoby filtrowania i sortowania danych. Możliwość drukowania dowolnych raportów, w tym dziennika, ksiąg rachunkowych i rejestrów VAT. Drukowanie deklaracji podatkowych, rachunku zysków i strat, bilansu, itd. Wykonanie zestawień pozwala na dokonanie symulacji wyników finansowych, przed ich końcowym zaakceptowaniem. 

Mechanizmy kontrolujące
Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, również w walutach obcych, wraz z automatycznym naliczaniem not odsetkowych za zwłokę w płatnościach. Możliwość drukowania wezwań do zapłaty, przelewów, potwierdzeń sald, itp. Kontrola poprawności wprowadzanych danych pod względem rachunkowym, w tym również kontrola kręgu kosztów.

Pobieranie kursów walut
Moduł umożliwia automatyczne pobieranie kursów walut NBP przez Internet.

Rok obrachunkowy
Możliwość dowolnego określania roku obrachunkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

Definiowanie wskaźników finansowych
Możliwość tworzenia i obliczania własnych wskaźników finansowych, dzięki wykorzystaniu kalkulatora kont.

Import danych z innych systemów
Wbudowane funkcje importu i eksportu danych z systemów zewnętrznych. Możliwość eksportu i importu planów kont, definicji dekretów, definicji dokumentów, kontrahentów, wzorów księgowych.


 
Menu nie zostało przypisane