Kontakt

(32) 388 88 88

Płace

Jesteśmy partnerem

Program wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Przyspiesza comiesięczne i roczne rozliczenia - generuje listy płac, potrzebne zestawienia, druki i raporty, drukuje przelewy. Zapewnia tajność płac. Wspomaga rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO PRZYSTOSOWANIA PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY

 • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku - po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące).
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych.
 • Definiowanie własnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji: indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy.
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np.: pracownicy umysłowi, fizyczni, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk.
 • Uwzględnienie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy).
 • Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i inne). Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku.
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach "w przód" (możliwość planowania kosztów, płac, podwyżek).

 

AUTOMATYZACJA, SKRÓCENIE CZASU POTRZEBNEGO NA COMIESIĘCZNE NALICZANIE PŁAC

 • Możliwość tworzenia wielu własnych okresów rozliczeniowych w jednym miesiącu.
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego itp.) do następnych okresów.
 • Sygnalizowanie pozycji wymagających uzupełnienia na liście płac (tworzenie nowej listy płac bez konieczności przeglądania wszystkich danych).
 • Automatyczne obliczanie wartości składników płacowych w danym miesiącu.
 • Możliwość tworzenia list płac dla dowolnej grupy pracowników (działu pracowników).
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto.
 • Możliwość drukowania pasków wynagrodzeń (w różnych układach) dla pracowników na postawie list płac.
 • Możliwość wydruku przelewów na rachunki pracowników - indywidualnie i grupowo.

WSPOMAGANIE ROZLICZEŃ Z URZĘDEM SKARBOWYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia.
 • Wydruki PIT (2, 4, 8A, 8B, 11, 40) na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RCA, RSA, RZA, RMUA, DRA.
 • Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki).
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo.
 • Rozliczanie składek ZUS, m.in.: Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI O PRACOWNIKACH

 • Gromadzenie danych o przebiegu pracy pracownika (historia zatrudnienia).
 • Ewidencja informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach.
 • Możliwość generowania zestawień według dowolnej grupy pracowników (działu pracowników) lub wzorca.
 • Generowanie wybranych danych do zestawień statystycznych dla kierownictwa firmy.

 

TAJNOŚĆ INFORMACJI

 • Zależność dostępu do informacji od uprawnień Użytkownika.
 • Możliwość utajnienia płac.
 • Pełna informacja o zmianach danych osobowych pracowników - raportowanie zmian w czasie.

INTEGRACJA Z PROGRAMEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ PREMIUM

 • Przesyłanie poleceniem księgowania danych płacowych do programu Finanse i Księgowość Premium.
 • Możliwość podania konta dla poszczególnych elementów wynagrodzeń.
 • Przyporządkowanie pracownikowi numeru z kartoteki pracowników programu Finanse i Księgowość Premium.