Kontakt

(32) 388 88 88

Księgowość

Strona główna / Oferta / enova365 / Księgowość


 

enova365 obsługuje zarówno uproszczoną (Księga Podatkowa), jak i pełną księgowość (Księga Handlowa). Księga Handlowa przeznaczona jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania, a także sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które usprawnia im codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego. Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). System zawiera szereg dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane są deklaracje dochodowe oraz deklaracje VAT z możliwością ich wydruku, a także tworzenia, podpisywania i przesyłania w postaci elektronicznej. System filtrów definiowanych przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania istotnych informacji w dowolnym momencie roku obrachunkowego. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – daje możliwość samodzielnego modyfikowana i dostosowywania funkcjonalności do potrzeb użytkowników. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, w ramach aplikacji dostępnych jest szereg modułów związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, ewidencją powtarzanych dokumentów oraz operacji gospodarczych. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora.

Ewidencja VAT

Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7, VAT-UE oraz VAT-27. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. enova365 zawiera również mechanizmy wspomagające automatyczną korektę VAT z tytułu złych długów. Ponadto program umożliwia ewidencje dokumentów w stawkach VAT innych niż krajowe na potrzeby rozliczeń wg procedury MOSS – (Mini One Stop Shop).

Ewidencja Środków Pieniężnych

Funkcjonalność służy m.in. do ewidencji wyciągów bankowych oraz wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja wzbogacona została o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). W programie można prowadzić ewidencję rozrachunków walutowych, importować kursy walutowe, rozliczać różnice kursowe bieżące oraz wyceniać rozrachunki i środki pieniężne na dzień bilansowy. Program umożliwia zautomatyzowane wprowadzanie zapłat poprzez wykorzystanie m.in. przelewów, matryc oraz – przy użyciu modułu dodatkowego enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe - import plików z wyciągami z systemu bankowego.

Ewidencja dokumentów

Służy do wprowadzania dokumentów oraz umożliwia automatyczne zaksięgowanie do dziennika. W ewidencji znajdą się również dokumenty podlegające księgowaniu wygenerowane w innych modułach programu takie jak lista płac, dokumenty handlowo-magazynowe, amortyzacja.

Dziennik,bufor księgowań

Funkcjonalność umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub subdzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe). Bufor księgowań daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

Zestawienie księgowe

Moduł pozwala zdefiniować bilans firmy oraz inne zestawienia w oparciu o wskazane pozycje planu kont i inne dane analityczne wprowadzone przez użytkownika, co pozwala na sprawne wyliczenie oraz przejrzyste zaprezentowanie wyników prowadzonej działalności gospodarczej.

Schematy księgowe

Działanie schematów księgowych polega na automatycznym dekretowaniu wszystkich dokumentów na podstawie informacji takich jak: kwota, data, kontrahent czy opis analityczny. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Zastosowanie schematów wraz z systemem parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminuje pojawianie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

Ewidencja JPK

enova365 umożliwia tworzenie jednolitych plików kontrolnych dla obszarów księgowych (Księga Handlowa, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Ryczałt, Wyciągi bankowe, Rejestry VAT) oraz handlowych (Magazyn, Faktury), ewidencjonowanie tych plików oraz wysyłkę drogą elektroniczną.

Analizy MS Excel

Moduł Analizy MS Excel to narzędzie do szybkiej i sprawnej implementacji analiz księgowych w oparciu o arkusz kalkulacyjny Excel. Umożliwia łatwe tworzenie arkuszy przez głównych księgowych i analityków, którzy sami najlepiej wiedzą, jakie zestawienia są im potrzebne, a jednocześnie dysponują zaledwie podstawową znajomością zasad projektowania arkuszy kalkulacyjnych. Po zainstalowaniu dodatku dane z planu kont Księgi Handlowej enova365 dostępne są w programie Excel. Dzięki temu można konstruować bardzo zaawansowane zestawienia księgowe, które podlegają dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova365. Moduł wymaga odpowiedniej licencji.

Księga Inwentarzowa

Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Moduł generuje zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały). Program obsługuje w pełni automatycznie liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych niepodlegających amortyzacji. Aplikacja pozwala również na prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, takich jak przeglądy, legalizacje czy wyceny. Moduł umożliwia ewidencję zestawów środków trwałych. Pracę z Księgą Inwentarzową można zacząć w dowolnym momencie roku. Oprócz tego funkcjonalność Księgi Inwentarzowej obejmuje m.in.: dowolne ustawienia lat obrachunkowych, pełen dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym, automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych, inwentaryzację środków trwałych oraz rozliczanie ulg inwestycyjnych.

Windykacja

Moduł umożliwia wewnętrzną windykację przeterminowanych należności, tzw. Windykację przedsądową. Pozwala zdefiniować własne procedury windykacyjne, które określają kolejno wykonywane czynności (etapy) w trakcie procesu windykacyjnego. System wspiera pracę działu windykacji poprzez automatyczne generowanie dokumentów windykacyjnych (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty) oraz automatyczne monitowanie dłużnika poprzez wysyłkę sms i e-maili. Moduł wymaga dodatkowej licencji.