Kontakt

(32) 388 88 88

Kadry Płace

Strona główna / Oferta / enova365 / Kadry Płace


 

Kadry Płace systemu ERP enova365 skutecznie wspomagają zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami – rejestratorami czasu pracy (RCP). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, świadectwo pracy, wypowiedzenie), jak i zestawień przygotowanych bezpośrednio przez użytkownika. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków.

Kadry

Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy. Rozbudowana ewidencja osobowa w ramach modułu Kadry pozwala na zapisanie takich informacji jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilno-prawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa). Program umożliwia usuwanie błędnych rekordów, ale mechanizm „zapisów historycznych” daje możliwość zapamiętania istotnych modyfikacji – w systemie pozostanie informacja o wcześniejszej zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu.

Płace

Moduł Płace służy nie tylko do rozliczania etatów i zleceń, lecz także pozwala na udzielenie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodaktowanych akonto wypłaty. W ramach standardowych funkcji możliwe jest m.in. ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu indywidualnych składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności, stażu pracy lub innych. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe.

Kalendarze

Ergonomiczne kalendarze pozwalają na: definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności), bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

Deklaracje

W tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe: PIT-4R, 11,8AR, IFT-1, IFT-1R, ZUS: zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA i rozliczeniowe: DRA, RCA, RZA, RSA. Można je wyeksportować do Programu Płatnik. Aplikacja oblicza również dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu Sod Offline. Wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, DG-1, Z-06 dla GUS.

Systemy wydruków

Definiowalny system wydruków umożliwia przygotowanie rozmaitych zestawień w dowolnym układzie w oparciu o dane z programu. Dzięki temu proces sprawozdawczości zostaje uproszczony. Ponadto każdy wydruk może zostać przesłany do programu MS Word, gdzie może podlegać modyfikacjom zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.

Rekrutacje

enova365 pozwola zautomatyzować proces przyjęcia nowego pracownika do firmy - zaplanować i przeprowadzać cały przebieg rekrutacji: od pozyskania CV kandydata, aż po jego zatrudnienie. W systemie można dokonać analizy zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych wydziałach firmy. Dla wybranych stanowisk można również określać na jakim etapie znajduje się aktualnie dany proces rekrutacyjny oraz kryteria przyjęcia (oceny) pracownika.

Oceny pracownicze

Moduł ocen to narzędzie dające działom HR możliwość zautomatyzowania i przyspieszenia procesu oceny pracowników w przedsiębiorstwie. Ułatwia wyznaczanie celów dla pracowników, pozwala monitorować i kontrolować wyniki pracy zatrudnionych osób oraz usprawnia diagnozowanie luk kompetencyjnych w organizacji i dostosowanie planów rozwoju pracowników do indywidualnych potrzeb, a także automatyzuje cały proces co obniża koszty przeprowadzenia ocen pracowniczych w firmie. Duża elastyczność modułu daje możliwość zdefiniowania najbardziej popularnych ocen w modelu 180 , 270 lub 360 stopni.

Szkolenia

Moduł enova365 Szkolenia to kompleksowa obsługa i automatyzacja szkoleń prowadzonych w przedsiębiorstwie. Funkcjonalności modułu pozwalają na rejestrację i ewidencję uczestników prowadzonych szkoleń, tworzenie grup szkoleniowych oraz prowadzenie harmonogramu sal dla poszczególnych zajęć. Ponad to moduł umożliwia kontrolę przebiegu szkoleń oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe.

Pulpit Pracownika, Pulpit Kierownika

Platforma internetowa Pulpit pracownika wraz Pulpitem Kierownika to wygodne narzędzie samoobsługi pracowniczej. Dzięki aplikacji pracownicy mogą monitorować swój czas pracy i wymiar urlopów, ewidencjonować wnioski urlopowe, wnioski o delegacje służbowe, sprawdzać pasek wypłaty oraz kartę wynagrodzeń pracowniczych itp. Profil kierownika pozwala zatwierdzać wnioski urlopowe pracowników, wnioski o delegacje służbowe, przeglądać dane personalne pracownika oraz wprowadzać czas pracy. Planowanie czasu pracy może odbywać się poprzez zestawienia, które pozwalają na jednoczesną edycję wielu pracowników na jednym formularzu. Proces inicjacji oraz obiegu wniosków o delegacje służbowe dzięki rozszerzeniu o moduł Workflow, pozwala na realizację obiegu w ujęciu procesowym. Dzięki czemu użytkownik prowadzony jest przez kreator konkretną ścieżką postępowania. Dodatkowo współpraca z modułem Delegacje PWS umożliwia sprawne rozliczenie delegacji wraz z automatycznym naliczeniem diet.