Nowe regulacje podatkowe od 1.01.2017

Uprzejmie informujemy iż od 1 stycznia 2017 r. zmniejsza się limit kwotowy płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami.
Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek dokonywać transakcji i przyjmować płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł. Limit ten dotyczy również transakcji w walutach obcych, które będą przeliczane na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji (art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Nowelizacja wprowadza też sankcję za naruszenie obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Jeżeli podatnicy dokonają płatności gotówkowej przekraczającej wartość 15 000 zł z pominięciem rachunku płatniczego, nie zaliczą poniesionego wydatku do kosztów podatkowych. Jeżeli to zrobią, będą zobowiązani do dokonania korekty – w miesiącu, w którym dokonali płatności gotówkowej.
Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Przedsiębiorcy winni co do zasady dokonywać płatności bezgotówkowo ,za pośrednictwem rachunku płatniczego/bankowego. Ministerstwo Gospodarki/Minister Finansów/NSA wyrażają pogląd, iż pod pojęciem „jednorazowa wartość transakcji” należy rozumieć ogólną wartość należności i zobowiązań (wierzytelności), określoną w umowie zawartej miedzy przedsiębiorcami. Oznacza to, że: Płatności kartą uznaje się za dokonane za pośrednictwem rachunku płatniczego. W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2017 r. nie ma możliwości płatności gotówką.

W przypadku pobrania lepiej wybrać przedpłatę lub e-przelew.


Źródło: http://kolom.pl/
2.01.17